Algemene voorrwaarden

Algemene voorwaarden NLD The BootClub – Versie maart 2020

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Nederlandstalige of Engelstalige aanbieding, offerte en overeenkomst tussen The BootClub BV, gevestigd te Hullenbergweg 413 te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 67833535, te bereiken per e-mail op support@the-bootclub.com, hierna te noemen ‘Het Bedrijf’, en een wederpartij waarop Het Bedrijf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. Met cliënt refereert Het Bedrijf tevens naar ‘klant’, ‘deelnemer’, ‘kandidaat’, ‘bootcamper’ of ‘patiënt’.

1.3 Met ‘overeenkomst’ wordt ook bedoeld, boeking, reservering, aanmelding of koop: Het Bedrijf en cliënt gaan middels een afsprakenkader een overeenkomst aan.

1.4. Het Bedrijf is geen zorginstelling.

Artikel 2. De Overeenkomst

2.1. De Koop, overeenkomst,  reservering, aanmelding of aangaan van de overeenkomst door cliënt wordt gedaan na (1) invulling en versturing van een aanmeldformulier op de website waarvan de cliënt een bevestiging ontvangt, (2) een telefonische afspraak welke per e-mail door Het Bedrijf wordt bevestigd of  (3) een mondelinge afspraak welke per e-mail wordt bevestigd of (4) per e-mail.

2.2. Bij mondelinge of telefonische overeenkomsten of wijzigingen van overeenkomst worden deze per e-mail bevestigd door Het Bedrijf.

2.3. Overeenkomsten per telefoon en e-mail zijn bindend.

2.4. De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5. Het Bedrijf behoudt het recht cliënten bij aanvang van een programma om identificatie te vragen.

2.6. Indien er ruimtegebrek is voor deelname, neemt The BootClub binnen 24 uur of op de eerstvolgende werkdag contact op om alternatieven te bespreken. Het Bedrijf behoudt het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

2.7. Indien de aanbetaling of restantbetaling niet voor het verstrijken van de betreffende factuurdatum op rekening van Het Bedrijf staat heeft Het Bedrijf het eenzijdig recht de overeenkomst (deels) ongedaan te maken. Het Bedrijf maakt in zo’n geval volledige aanspraak op de annuleringskosten.

2.8. Voor alle overeenkomsten van Het Bedrijf die gekoppeld zijn aan een bepaalde periode, datum of tijdstip is geen bedenktijd van toepassing. Dit omvat maar is niet gelimiteerd tot de meerdaagse Bootcamps, personal training, consulten, COOL-programma’s, et cetera.

Artikel 3. Tarief en korting

3.1. Het Bedrijf behoudt het recht tariefwijzigingen door te voeren indien daarvoor toonaangevend aanleiding is.

3.2. Het tarief of de koopsom betreft het complete bedrag op de factuur

3.3. Tarieven op de website zijn inclusief btw tenzij anders is vermeld.

3.4. Kortingscodes dienen altijd te kunnen worden herleid naar een actuele geldige actie. Cliënt moet op verzoek de bewijsstukken voor de actie en actievoorwaarden kunnen overleggen. Indien er geen geldige aantoonbare actie van toepassing is, vervalt de korting.

Artikel 4. Onderaannemers

4.1. Het Bedrijf heeft het recht diensten door onderaannemers uit te laten voeren. Sommige teamleden bij Het Bedrijf zijn op basis van freelance /onder -aanneming ingehuurd. Aansprakelijkheid van hun begeleiding berust bij de ingehuurde freelancer/onderaannemer

4.2. Het Bedrijf behoudt het recht onderaannemers en freelancers te voorzien van de juiste personele informatie om hun taak goed te kunnen uitvoeren.

Artikel 5 Acceptatie van autoriteit

5.1. Het Bedrijf streeft te allen tijde naar een win/win uitkomst bij eventuele knelpunten en gaat uitvoerig in overleg met cliënt.

5.2. Cliënt accepteert autoriteit van medewerkers of vertegenwoordigers van Het Bedrijf.

5.3. Indien cliënt ongepast gedrag vertoont, geen respect toont jegens andere cliënten of Het Bedrijf of schade berokkent aan Het Bedrijf of

derden behoudt Het Bedrijf het recht cliënt uit het programma te verwijderen.

5.4. Indien de gezondheid of veiligheid van cliënt in gevaar komt kan Het Bedrijf besluiten cliënt verdere toegang tot deelname te onthouden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Het Bedrijf of haar leidinggevenden.

6.2. Iedere cliënt is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. De cliënt wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Het Bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen

verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen.

Artikel 7. Schade

7.1. Cliënt die schade veroorzaakt bij Het Bedrijf of derden wordt hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld.

7.2. Indien cliënt jonger dan 18 jaar is kunnen ouders of verzorgers verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld.

7.3. Het Bedrijf sluit expliciet aansprakelijkheid voor schade uit als gevolg van een cliënt met onvoldoende conditie, gezondheid, overschatting van zijn conditie/gezondheid en of het negeren van instructies.

Artikel 8. Wijziging Algemeen

8.1. Wijzigingen van de overeenkomst: Wijzigingen van gemaakte overeenkomsten dienen altijd per e-mail te worden bevestigd door Het Bedrijf.

8.2. Geldigheid afspraken: Tenzij anders vermeld gelden afspraken altijd voor het lopende kalenderjaar. Na verstrijking van het kalenderjaar vervallen alle openstaande afspraken of niet genoten diensten tenzij expliciet data zijn toegekend.

8.3. Zie voor wijzigingen van expliciete diensten de betreffende bijzonderheden in deze algemene voorwaarden.

Artikel 9 Rente en incassokosten

9.1. De cliënt die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens Het Bedrijf heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

9.2. Voorts is de cliënt gehouden tot vergoeding van in redelijkheid door Het Bedrijf gemaakte buitengerechtelijke kosten.

Artikel 10. Privacy

10.1. Het Bedrijf verwerkt de persoonsgegevens van de cliënt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens.

10.2. Verkregen data kan in geanonimiseerde vorm gebruikt worden voor het verbeteren van de dienstverlening of ten behoeve van het verkrijgen van (wetenschappelijk) inzicht in de effectiviteit van onze programma’s/producten. Cliënt stemt in met het ontvangen van vragenlijsten voor dit doel.

10.3. Elke vraag, overeenkomst of contact kan leiden tot inschrijving voor de nieuwsbrief. Cliënt kan zich hier altijd voor uitschrijven.

10.4. Cliënt stemt in met het gebruik van (video)beeldmateriaal gemaakt tijdens de Bootcamp voor commerciële doeleinden (website, Facebook) en draagt het portretrecht over. (Video) beeldmateriaal, ook verstrekt op DVD of digitaal, blijft ten alle tijde eigendom van The BootClub.

10.5. Voor verdere informatie verwijst Het Bedrijf naar de Privacy statement welke op de website te raadplegen is

Artikel 11. Klachten

11.1 Indien een cliënt een klacht heeft dient deze de klacht te melden op support@the-bootclub.com. Het Bedrijf zal op basis daarvan deze klacht oppakken en zo goed als mogelijk oplossen, al dan niet na telefonisch contact. Na de behandeling van de klacht neem Het Bedrijf contact op of de klacht naar wens is opgelost. Indien de klacht niet naar wens is opgelost, is het voor zorgverzekerde programma’s mogelijk om extern klachten aan te dragen.

11.2 Professionals van Het Bedrijf die zorgverzekerde programma’s uitvoeren zijn aangesloten bij externe klachteninstanties. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft als doel openheid

te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren. Behandeling kan bij het Klachtenportaal Zorg (https://klachtenportaalzorg.nl/)of bij de Wkkgz-regeling van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (https://www.nvdietist.nl/). Neem vooraf contact op met Het Bedrijf om vast te stellen welke organisatie te benaderen.

Artikel 12. Bijzonderheden meerdaagse Bootcamp-Programma’s

12.1. Aard van de bootcampovereenkomst: Alle overeenkomsten die Het Bedrijf sluit omvatten expliciet geen reisdiensten, reizen, pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen. Het Bedrijf biedt geen personenvervoer of verhuur van voertuigen aan.

12.2. De aard van de meerdaagse bootcampprogramma zijn intensief: lange dagen met veel activiteiten. Cliënten worden aangeraden bij twijfel zich vooraf te melden bij hun huisarts voor advies.

12.3. Persoonlijke gezondheid: Cliënt verklaart in voldoende fysieke en mentale gezondheid te verkeren en zich niet bewust te zijn van welke reden dan ook dat aanleiding geeft te veronderstellen dat het programma niet kan worden doorlopen. In het geval van lopende zorgtrajecten is afstemming vooraf en of advies van behandelaars gewenst.

12.4. Het Bedrijf verwacht van cliënten dat zij zich bewust zijn van de risico’s bij een dergelijk intensief programma en dat zij deze accepteren

12.5. Als onderdeel van het programma kunnen workshops worden gekozen op het gebied van leefstijlverandering. Voor de Bootcamps kunnen workshops alleen plaatsvinden bij 4 of meer cliënten per workshop. De consulten kunnen alleen plaatsvinden bij 3 of meer cliënten voor consulten.

12.6. De duur van het verblijf is zoals gepresenteerd op de productpagina.

12.7. Groepsgroottes van de Bootcamps variëren van 8 t/m 28 cliënten.

12.8. Cliënten voor meerdere weken Bootcamp, nemen deel in de reguliere Bootcampgroepen maar verblijven langer.

12.9. Cliënten jonger dan 18 jaar hebben toestemming van ouders/verzorger nodig. Schriftelijke bevestiging hiervan kan worden gevraagd.

12.10. Het Bedrijf draagt zorg voor minimaal 1 instructeur per groep. Bij grote groepen zijn er meer instructeurs.

12.11. Het Bedrijf mag delen van het programma in de Engelse taal verzorgen

12.12. Het is verantwoordelijkheid van cliënt instructies per e-mail op te volgen.

12.13. Activiteiten ondernomen in de vrije tijd zijn op eigen risico.

12.14. Het programma vangt aan op de eerste dag van de Bootcamp, ook bij overeenkomst van een pakket.

12.15. Het Bedrijf streeft naar invulling van het programma als gepresenteerd op de website maar Het Bedrijf behoudt het recht delen van het programma te wijzigen.

12.16. Foto’s en afbeeldingen op de website dienen ter illustratie en zijn geen garantie dat het programma ook exact verloopt als geïllustreerd. Het Bedrijf behoudt het recht de locatie te wijzigen naar een vergelijkbare locatie in Nederland.

12.17. Cliënten met een gewicht >125kg kunnen verplicht worden een tweepersoonskamer te boeken in verband met de beschikbare bed-types.

12.18. Cliënten met morbide obesitas kunnen in overleg deelnemen aan de Bootcamp en worden geadviseerd contact op te nemen met hun huisarts om een integraal verantwoord traject samen te stellen. De Bootcamp kan onderdeel zijn van een intensief leefstijlveranderingstraject voor iemand met morbide obesitas, maar is niet compleet. Onder andere psychologische en medische ondersteuning ontbreekt.

12.19. Upgrades naar 2-persoons- of 1-persoonskamer betreffen het aantal mensen, niet het type bed. Een 1- of 2-persoonskamer kan een kamer betreffen met stapelbedden.

12.20 Wijziging en of (deel) annulering Bootcamp, workshop, coaching of massages.

12.20.a. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de cliënt wijziging daarvan verzoeken.

12.20.b. Cliënt wordt per wijziging €25 wijzigings- en administratiekosten in rekening gebracht.

12.20.c. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist.

12.20.d. Wijzigingsverzoek van deelname data tot 8 weken voor aanvang deelname, indien dit verzoek wordt ingewilligd, kan eenmalig per overeenkomst voor uitsluitend wijzigingskosten plaatsvinden.

12.20.e. Vermindering van de overeenkomst- of boeksom of wijziging van deelname datum nadat de termijn ‘8 weken voor aanvang’ is verstreken wordt beschouwd als (deel)annulering waarop de annuleringskosten van toepassing zijn.

12.20.f. Afwijzing van de door de cliënt gewenste wijzigingen zal door Het Bedrijf met redenen worden omkleed en de cliënt onverwijld worden meegedeeld. De cliënt kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van toepassing

12.20.g. Annuleringen: Het Bedrijf maakt kosten als gevolg van aankopen.

12.20.h Het Bedrijf hanteert bij annulering de volgende annuleringsvoorwaarden op de volledige boeksom. Cliënt is naast reserveringskosten Het Bedrijf de volgende annuleringskosten verschuldigd:

– bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de Eerste dag Bootcamp: 50 % van de boeksom

– bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 35ste dag (exclusief) vóór de eerste dag Bootcamp: 60% van de boeksom;

– bij annulering vanaf de 35ste dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de boeksom;

– bij annulering op de eerste dag Bootcamp of later: de volledige boeksom.

12.20.i Annulering dient schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd op het post- of e-mailadres van Het Bedrijf.

12.21 Verzekeringen: Het Bedrijf raadt cliënten met klem aan vooraf een reis-, aansprakelijkheids- en annuleringsverzekering af te sluiten. Het Bedrijf is geen verzekeraar en kan kosten als gevolg van onvoorziene afwezigheid, blessures, ziekte, uitval, familie-ongevallen, et cetera helaas niet dekken.

12.22 Het Bedrijf heeft haar bedrijfsvoering ingericht op flexibiliteit. Er is noodzaak een minimaal aantal cliënten per programma te werven. Indien in een onwaarschijnlijke situatie er onvoldoende cliënten zich aanmelden behoudt Het Bedrijf het recht op annulering. Cliënt ontvangt uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de eerste dag van de Bootcamp hiervan bericht. Bij annulering wordt deelname aan het programma op een ander tijdstip aangeboden.

Artikel 13: Bijzonderheden Lifestyle Change Bootcamp

13.1. De lifestyle change Bootcamp bestaat uit meerdere bootcamp onderdelen.  De onderdelen betreffen: 7 Weekend Bootcamps (1) en een meerweken Bootcamp van 8, 10 of 14 dagen (2). Deze onderdelen zijn aangevuld met workshops en coachgesprekken.

13.2. Alle losse onderdelen, workshops en coachgesprekken zijn tezamen één dienst: de Lifestyle Change Bootcamp. Cliënt gaat met de overeenkomst in ruil voor korting, de deelname aan van een 8 of 24 maanden lang traject. Voor deze dienst is één boeksom van toepassing welke terug te vinden is in de e-mail order en waarbij cliënt tegen een aanzienlijke pakketkorting een betaalverplichting aan gaat ter hoogte van de boeksom.

13.3. op deze dienst zijn de voorwaarden van artikel ‘Artikel 12. Bijzonderheden meerdaagse Bootcamp-Programma’s’ van toepassing.

13.4.a Inzake wijzigingen en of (deel) annuleringen van bootcamp-onderdelen zoals ‘weekend Bootcamp’ en ‘8, 10 of 14 dagen Bootcamp’ zijn de voorwaarden uit artikel 12.20 van toepassing welke per onderdeel van toepassing zijn.

13.4b Deelnemers krijgen mits conform artikel 12.20 tijdig verzocht gegarandeerd eenmaal akkoord op het verzoek tot verschuiven van een van de weekenden die onderdeel zijn van het Lifestyle Change Bootcamp pakket.

13.5. Inzake wijzigingen en of (deel) annuleringen van workshops, massage en coachgesprekken zijn de bijzonderheden van artikel 14.3 van toepassing met de aanpassing dat communicatie van cliënt hieromtrent ‘1 week / 5 werkdagen’ in plaats van ‘24 uur of 1 werkdag’ te voor, plaats dient te vinden.

Artikel 14: Bijzonderheden Coaching op Leefstijl (CooL)

14.1. programma en commitment: Het 2-jarige programma start met 8 maanden intensieve begeleiding bestaande uit 8 workshops gecombineerd met 4 persoonlijke coachgesprekken. De volgende 16 maanden bevatten weer 8 workshops en 4 persoonlijke coachgesprekken. Het doel van het CooL programma is stabiel afvallen en leefstijlverandering voor de lange termijn op basis van wetenschappelijk bewezen programma, in een groepssetting. Door deel te nemen aan het programma committeert de cliënt zich aan volledige deelname aan het programma; intake, coach-gesprek en groepssessies. Voor deze diensten worden de kosten gedeclareerd bij de verzekeraar. Wanneer er sprake is van een ‘no show’ en de verzekeraar deze kosten niet vergoed dienen deze door de cliënt rechtstreeks aan Het Bedrijf te worden voldaan.

14.2. verwijsbrief: Om de zorgverzekeraar van cliënt de kosten te laten voldoen is een correcte verwijsbrief nodig. Cliënt dient de verwijsbrief mee te nemen naar de intake of in overleg na te sturen op support@the-bootclub.com. Indien de verwijsbrief 1 maand na de intake niet in het bezit is van The BootClub factureert The BootClub de kosten van deelname rechtstreeks aan de cliënt. Er bestaat dan slechts een kleine kans dat de verzekeraar dan de kosten vergoed.

14.3. verschuiven en afmelden: Individuele coachgesprekken kunnen per keer tweemaal kosteloos worden verschoven mits dit minimaal 1 werkdag en uiterlijk 24 uur voor aanvang van het gesprek wordt aangegeven door cliënt op het vaste telefoonnummer of support@the-bootclub.com.

Groepsbijeenkomsten kunnen niet worden verschoven, maar op basis van beschikbaarheid in worden gehaald op een andere tijdstip. Afmeldingen voor afspraken dienen uiterlijk 24 uur en 1 werkdag voor de afspraak bij Het Bedrijf te worden doorgegeven.

14.4. (deel)annulering: het succes van dit programma hangt mede af van de inzet en volledige deelname van de cliënt binnen de context van een groep. Dit wordt bij de intake onderstreept. Daarnaast kan het programma alleen kostendekkend worden uitgevoerd als cliënten die bij aanvang starten ook het traject afronden. Uitgangspunt is dat deel(annulering) niet mogelijk is. (Deel)annulering is enkel mogelijk bij: veranderende medische omstandigheden op aanwijzing verwijzend arts of bij verhuizing. Voor alle overige gevallen kan (deel)annulering uitsluitend na accordering per e-mail van Het Bedrijf.

14.5. No show: Indien cliënt zonder afmelding niet op komt dagen bij een intake/coachgesprek/groepsbijeenkomst wordt de betreffende prestatie wel gedeclareerd/gefactureerd.

14.6. Wijzigingen: Het kan in uitzonderlijk geval voorkomen dat het om praktische, financiële of ander bedrijfsredenen noodzakelijk is groepen samen te voegen of te wijzigen, locatie te wijzigen, (leefstijl)coach te wijzigen of andere veranderingen aan te brengen met als oogmerk succesvolle afronding van het programma. Bij wijzigingen licht Het Bedrijf cliënt vooraf in.

14.7. Kosten en declaratie: Aan het programma zitten kosten verbonden. De kosten voor het programma worden jaarlijks door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgesteld en gebaseerd op 9 prestaties: een intake en 8 behandelfasen van elk een kwartaal. Met een correcte verwijzing worden de kosten volledig gedekt door de zorgverzekering. Door deel te nemen aan het programma gaat de cliënt ook akkoord met de kosten behorende bij het programma.

14.8. Declaraties: Betaling vindt plaats op 3 manieren.

14.8a. Voor Cliënten welke verzekerd zijn bij een verzekeraar waar Het Bedrijf een overeenkomst mee heeft, dient Het Bedrijf de declaratie rechtstreeks bij de zorgverzekeraar in zonder tussenkomst van cliënt

14.8b. Voor Cliënten in Amsterdam welke niet onder 14.8a vallen dient Het Bedrijf de declaratie in via de Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA) welke in deze de ‘Alliantie ’vertegenwoordigd. Declaratie vindt plaats zonder tussenkomst van de cliënt.

14.8.c. Voor cliënten welke niet onder 14.8.a. of 14.8.b. vallen declareert Het Bedrijf rechtstreeks bij cliënten met een ruime betalingstermijn. Cliënt declareert in voorkomend geval zelfstandig bij de verzekeraar en betaalt de factuur aan Het Bedrijf rechtstreeks  een betalingstermijn van 30 dagen.

14.8.d. Minimale deelname: Om het programma te volbrengen en vergoeding te ontvangen van de verzekeraars is de minimale aanwezigheid vastgesteld op 1 face to face contact met de behandelaar van Het Bedrijf per kwartaal. Is de aanwezigheid van cliënt lager heeft Het Bedrijf het recht de kosten van het traject rechtstreeks te declareren bij de cliënt.

14.9. Relatie huisarts: Voor het succes van dit programma is samenwerking met de verwijzend huisarts essentieel. Door deelname accordeert cliënt de gegevensuitwisseling tussen Het Bedrijf en verwijzend huisarts.

Artikel 15: Bijzonderheden Personal Training en Small Group Training.

15.1. Het Bedrijf biedt Personal Training, Small Group Training en losse Bootcamp-trainingen aan.

15.2. Het Bedrijf mag (delen van) het programma in de Engelse taal verzorgen

15.3. Op deze diensten zijn de onder 14.3, 14.4 en 14.5 genoemde voorwaarden van toepassing

Artikel 16: Bijzonderheden Diëtetiek.

16.1. Het Bedrijf biedt diëtetiek aan in de vorm van losse consulten

16.2. Op deze diensten zijn de onder 14.3, 14.5, 14.6 en 14.7 genoemde voorwaarden van toepassing

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1. Op alle door Het Bedrijf gesloten verkopen is het Nederlandse recht van toepassing.

17.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.